Guide til vedligeholdelse af rødgrustennisbanen

| |

Efter aftale med Dansk Tennis Forbund gengiver vi her deres vejledning i vedligeholdelse af rødgrustedan en rødgrustennisbane skal vedligeholdes, hvordan den opbygges, hvilke redskaber der skal bruges, hvad man skal være opmærksom på i de forskellige årstider og hvad der skal tages hensyn til ved kunststofbaner. Dokumentet kan også læses her

Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby

+45 4326 2660
dtf@tennis.dk

VEDLIGEHOLD AF RØDGRUSTENNISBANEN

En normal rødgrustennisbane (indtil år 2000) er opbygget med bundsikringgrus /sand evt. med et drænsystem til afledning af vandet. Herefter følger et bærelag af 12-15 cm grove slagger, et mellemlag af 3-5 cm harpet 0-8 eller 0-16 mm slagger og øverst et toplag på 2 cm bestående af rødgrus med lerbindemiddel. Såfremt banen er opbygget efter år 2000 vil der være et drænsystem, bundsikringsgrus /sand, bærelag af 15-20 cm stabiltgrus evt. genknus, 3-5 cm mellemlag af stenmel, samt 2 cm toplag af tennisgrus.

Opbygningen af slaggebundlaget har 2 funktioner:

Virke som dræn med hurtig vandgennemtrængelighed. Sikre en rimelig bundsikring af anlægget.

Slaggemellemlagets funktion er:

Skal holde på fugtigheden, som i tørre perioder afgives op til rødgrustoplaget.

Rødgrustoplagets funktion er:

Jævn og skridsikker belægning – uden at være for hård.
Stærk og vejrbestandig.
Porøs og vandopsugelig.
Behersket boldopspring.
Rød kontrastfarve.

For at kunne vedligeholde en rødgrusbane bør der på anlægget forefindes følgende redskaber:

Tromle, kost 200 cm, evt. slæbenet, skraber med eller uden gummi, linjefejer, håndvander og et sprinkleranlæg.

Banens vedligehold kan opdeles i 4 perioder: Forår, sommer, efterår og vinter.

FORÅR

I det tidlige forår når sneen og frosten er væk fra jorden og bane er begyndt at tørre op (skifte farve), kan man begynde at fjerne fremmedlegemer fra anlægget samt alger, mos og ukrudt. Synlige slagger og sten fjernes fra belægningen med en gummiskraber eller træskraber – vær forsigtig og omhyggelig. Lines efterses, udskiftes i nødvendigt omfang og opstrammes. Banen tromles på langs af alle lines, således at disse presses ned i rødgruset. Er banen tør skal den vandes Inden tromlingen foretages. Vægt af håndtromle 250-300 kg (husk påfyldning af væskes). Motortromle 500 kg (Zagro). Større entreprenørtromler kan anvendes med stor forsigtighed og uden vibration. Efter tromlingen skrabes banen ren og jævn.

Det gamle grus fjernes i ca. 1-2 mm tykkelse. Langs banens sider vil der ligge mere groft grus, som skal væk. Mængden af gammelt grus som fjernes skal være næsten lig tilførslen af nyt grus. Er belægningen meget hård rives der med løvrive på langs max. 2-3 mm. Områder med ukrudt luges op. Ønsker man at sprøjte kan der lovligt anvendes følgende: AGROS ukrudtsmiddel 120 – dette kræver ikke sprøjtecertifikat. Round up må også bruges nogle steder (tjek om det er tilladt i netop jeres kommune).

Som algemiddel kan anbefales jernvitriol eller ferromel. Nye produkter på markedet er ”Pistol” og ”Danout 360”. Ved større angreb af ukrudt, mos, alger kan der udlægges sort plastik om vinteren på banen. Tennisgruset ca. 1 ton fordeles med alu skovl eller skraber over hele banen (mindst langs banens sider).

Arbejdet med udlægningen gøres bedst, når belægningen er lidt fugtig, hvilket næsten aldrig er noget problem om foråret. Efter udlægningen af gruset fejes banen over og tromles. Herefter skrabes banen over med gummiskraber og evt. ekstra grus udlægges i huller og lunker. Banen tromles igen 2-3 gange med efterfølgende vanding og skrabning. Hvis banen er for fugtig vent nogle timer inden næste forsøg. Generelt kan udlægges tennisgrus om formiddagen og sidenhen tromle om eftermiddagen.

Er det en meget fugtig periode må man vente nogle dage mellem de enkelte tromlinger. Man skal tromle banen ca. 5-10 gange – inden for de første uger af perioden. Jo bedre arbejdet bliver gjort inden opstart – jo nemmere bliver pasningen af anlægget! Efter 2-3 ugers brug af anlægget efterses lines for opstramning og belægningen for supplerende grus. Er der dræningsanlæg på banen skal man hvert år inspicere rensebrønde og foretage en oprensning af disse og evt. undersøge om drænet skal gennem spules.

I forbindelse med opstart af sæsonen gennemgås alt baneudstyr og evt. defekte sprinklere udskiftes.

SOMMER

I sommerperioden skal man sørge for en grundig gennem vanding af belægningerne. Har man sprinkleranlæg med automatik kan der vandes 5-10 minutter pr. bane i tidsrummet 03.00-05.00, således at banerne kan anvendes fra kl. 07.00. Er vandgennemtrængeligheden dårlig reduceres vandingsperioden. Hvis ikke rødgruslaget holdes fugtigt slides belægninger hurtigt, det fine materiale blæser bort og slaggemellemlaget kommer op i rødgruset med skade til følge. Det er banemandens opgave at sørge for disse ting sammen med spillerne. Alle huller ved baglinjer og i servefelter, hvor spilbelastningen er størst vandes og i fyldes nyt grus, hvorefter der tromles. Lines opstrammes om nødvendigt. Vær speciel opmærksom på baglinjen – ligger den for højt mangler der sikkert grus. Det er spillernes opgave om nødvendigt af vande banen inden den tages i brug. Laves der huller ved udskridninger skal disse dækkes med det samme. Efter spillet skal banen fejes med kost eller slæbenet. Lines fejes om nødvendigt. For at bibeholde et godt tennisanlæg at spille på igennem sæsonen, er det vigtigt at gøre spillerne forståeligt, at deres indsats i det daglige er meget vigtig.

EFTERÅR

Nu er banerne blevet gode at spille på august, september, oktober er spilmæssig de bedst. Men masser af sol, naturlig fugtighed om natten og mindre udnyttelse begynder at give grobund for alt det grønne langs banens sider. Foretag mekanisk eller kemisk bekæmpelse. Det bedste er dog at opfordre spillerne til at feje hele banen hver gang – helt ud til hegnet.

VINTER

Er der behov for mindre banereparationen kan dette med fordel gøres nu. Ved større huller og lunker fjernes det gamle rødgrus helt ned til mellemlaget, som evt. kan suppleres med nyt materiale (stenmel eller granitstenmel). Tilfør nyt tennisgrus og foretag let tromling, hvorefter belægningen er mere anvendelig næste forår. Vandingsanlæg, vandledninger lukkes af ved stophanen/brønden og der foretages om muligt en udluftning med trykluft. Gennemse rensebrønden. Fjern alle blade fra banen (oktober-november), så de ikke ligger og formulder på banen. Baneudstyret sættes i redskabsskuret og gennemgås evt. fornys. Lav allerede nu en liste over redskaber der skal udskiftes og bestilles.

KUNSTGRÆSTENNISBANER

Kunstgræstennisbaner skal i løbet af sæsonen vedligeholdes ved hjælp af børstning med kost eller slæbenet for at sikre at kvartssandet fordeles jævnt i mellem alle fibre. Kommer der mos, algedannelser sker bekæmpelsen enten med kost eller algemiddel. En gang pr. sæson bør banen serviceres af leverandøren med tilførsel af nyt sand og opbørstning. Holdbarheden af kunstgræstennisbanen er 10-15 år.

TENNISGRUS

Tennisgrus består af nedknust tegl indeholdende lerbindemiddel. Den største fordel ved tegl er den porestruktur, som brændt tegl består af. Dette giver en stor vandabsorberende evne og ikke tørre perioder en vandafgivende evne til overfladen. Samtidig har den en stor overflade- eks. har granit en rumvægt på 2300 kg/m3, hvorimod tegl har 1700 kg/m3, resten i tegl er poresystemet, således at der er plads til 600 l/vand/m3. Endelig tillader materialet, at der kan stå vand imellem de enkelte partikler, således at en regnbyge på 10 mm/m2 uden vanskelighed kan absorberes i teglgruset, og at vandindholdet herefter langsomt afgives til omgivelserne, nedsivning og fordampning.

Tennisgrus fremstilles også uden bindemiddel. Produktet giver en hurtig vandgennemtrængelighed, men har som ulempe behov for mere vanding og komprimering. I tørre perioder kan det nemt blæse bort.

Alunskifer fra Sverige fås i en rødbrun farve. Har i forhold til teglgrus en mindre vandholdeevne pga. manglende porestruktur.

Granit sælges under forskellige navne såsom ”Canada-Tenn, Euroten” o.lign. Her behøves ingen bindemiddel, da materialet i sig selv har en god forkilingsevne. Som en fordel kan nævnes, at produktet har en god vandgennemtrængelighed, men som en ulempe en løsere overflade. Produktet skal dog stadig vandes og tromles, som en rødgrustennisbane.

Til en klargøring af 1 tennisbane medgår der ca. 1-1½ ton grus til forårsklargøringen og ca. ½-1 ton til brug i løbet af sæsonen. Dette kan selvfølgelig variere pga. vejrlig og hvilken standard man ønsker banen skal fremtræde i.

Tennisgrusprodukterne kan leveres i flere forskellige korngradueringer. Den mest anvendte i Danmark er 0-1 mm eller 0-2 mm med eller uden bindemiddel.

Til en klargøring af 1 tennisbane medgår der ca. 1-1½ ton grus til forårsklargøringen og ca. ½-1 ton til brug i løbet af sæsonen. Dette kan selvfølgelig variere pga. vejrlig og hvilken standard man ønsker banen skal fremtræde i.

Husk at bestille grus hos leverandøren i god tid.

God fornøjelse med tennisbanen!

Vestdanmark: Østdanmark:
Sport Trading ApS HP Tennisanlæg A/S
Odinsgårdsvej 1 Tingstedvej 29
7270 Stakroge 4350 Uggerløse
Jørgen Larsen Anders Madsen
Mobil: 40 55 72 49 Mobil: 20 15 74 84
www.sporttrading.dk www.hptennis.dk
info@sporttrading.dk info@hptennis.dk


Som bonus inkluderer vi også en guide fra 1991 om hvordan man vedligeholder tennisbaner. Den kan downloades her: Anlæggelse og vedligeholdelse af tennisanlæg

Similar Posts